اداره سنجش و ارزیابی محتوای دروس معارف اسلامی برای تعیین وضعیت موجود محتوای کتب معارف اسلامی با هدف تعیین اولویت ای تدریس سرفصل ها جهت ارتقاء کیفی و بهبود کمی محتوای دروس معارف در راستای افزایش سطح تربیت دینی دانشجویان، بر اساس راهبردهای ذیل برنامه ریزی و اقدام می نماید: 
- تهیه و طراحی آییننامه، شیوه نامه و ابزار لازم در انجام نیازسنجی و ارزشیابی محتوا 
- تعیین شاخص ها و اولویت های نیازسنجی دروس معارف اسلامی بر اساس مصوبات شورای ادارات و شورای معارف ارزیابی مستمر دروس معارف اسلامی به منظور بروزرسانی و ارتقاء درس های معارف اسلامی 
- ارتباط با مراکز و موسسه های رصد و نیازسنجی و پژوهشی به جهت ارتقاء محتوای درس های معارف اسلامی رصد و ارزیابی وضعیت فضای مطالعاتی دانشجویان 

 

لیست اخبار صفحه :1
  نشریات
  مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی
  مدیریت در دانشگاه
  اسلامی
  فرهنگ در دانشگاه
  اسلامی
  نشریه
  معارف
  پرسمان
  دانشجویی
  مطالعات اسلامی
  در حوزه سلامت
  پیوندها