تعریف: 
اداره گروه های علمی و کمیته های تخصصی یکی از ادارات مدیریت امور دروس معارف اسلامی با هدف نظارت بر محتوا  و سرفصل های دروس معارف اسلامی و ارزیابی آثار اساتید معارف اسلامی و ساماندهی و ارتقای محتوای معارف اسلامی از طریق گروه های علمی استان ها و کمیته های تخصصی فعالیت می نماید. 
 
شرح وظایف اداره:  
- تشکیل منظم گروه های علمی ستادی در گرایش های پنجگانه. 
- بررسی، اصلاح و پیشنهاد سرفصل های دروس معارف اسلامی. 
- تشکیل کارگروه های علمی استانی در دفاتر نهاد 
- به کار گیری نتایج نیازسنجی، رصد و ارزشیابی های صورت گرفته در راستای بهبود کیفی دروس معارف اسلامی. 
- ارزیابی کتاب و جزوه ها معارف اسلامی، ارسالی استادان گروه معارف. 
- پشتیبانی محتوایی و علمی از مدرسان دروس معارف اسلامی در قالب ارائه طرح درس، سناریونویسی، بسته های تکمیلی محتوایی، اعزام استاد، درس های مجازی و..  
- تشکیل قطب های علمی در دانشگاه ها با رویکرد نوآوری در محتواء درس های معارف اسلامی. 
- ارتباط با وزارت خانه های علوم، بهداشت و شناسایی بدیل گروه هیئت علمی. 
- تلاش در جهت سیستمی نمودن و بهره مندی از فضای شبکه ای فعالیت های اداره گروه های علمی. 
- استفاده از ظرفیت استادان دانشگاه ها. 

 

لیست اخبار صفحه :1
  نشریات
  مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی
  مدیریت در دانشگاه
  اسلامی
  فرهنگ در دانشگاه
  اسلامی
  نشریه
  معارف
  پرسمان
  دانشجویی
  مطالعات اسلامی
  در حوزه سلامت
  پیوندها