برنامه ریزی آموزشی و سیاستگذاری متناسب با آن، از پایه های مهم در فرآیند آموزشی است. این امر در حوزۀ دروس معارف اسلامی به سبب حساسیت موضوعات، لزوم ایجاد انگیزه و تعمیق محتوای آموزشی از اهمیت دوچندان برخوردار است. در همین راستا و با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری مد ظله العالی در مورد لزوم فایده محوری دروس، اداره برنامه ریزی و سیاستگذاری آموزشی وظایف و مأموریت های ذیل را دنبال مینماید: 

1- تهیه و تنظیم سیاست های راهبردی تدوین متون معارف اسلامی متناسب با راهبردهای معاونت آموزشی، 

2- خصوصا چشم انداز تربیت دینی در تراز انقلاب و اسناد بالا دستی 

3- اخذ تجربیات مراکز علمی و آموزشی کشور به منظور بهره مندی از ظرفیت ها و تجارب آنها 

4- طرح موضوعات و اولویت های پژوهشی در حوزه دروس معارف اسلامی با استناد به ابزارهای سنجش 

5- موجود و ابلاغ آن از طریق کمیسیون تخصصی محتوا و متن 

6- تهیه، تنظیم و تدوین آیین نامه های مربوط به محتوای دروس معارف اسلامی و نظارت بر آنها 

7- برنامه ریزی و تشکیل شورای معارف اسلامی نهاد و کمیسیون تخصصی محتوا و متن 

8- برگزاری جشنواره شهید مفتح در حوزه محتوا ی دروس معارف 

9- تشکیل کارگروه برنامه ریزی درسی جهت بررسی محتوا ها و تکنولوژی های جدید درسی 

10- نظارت و هدایت بر فرآیند درس سازی در فضای مجازی محتوا و استاد با هدف پوشش موضوعات و 

11- محتوای مورد نیاز مخاطبین. 

 

لیست اخبار صفحه :1
  نشریات
  مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی
  مدیریت در دانشگاه
  اسلامی
  فرهنگ در دانشگاه
  اسلامی
  نشریه
  معارف
  پرسمان
  دانشجویی
  مطالعات اسلامی
  در حوزه سلامت
  پیوندها