راهبرد کلی مدیریت امور دروس معارف اسلامی 
 
طراحی و ساماندهی فرآیند تأمین محتوا با بهره گیری از شیوه های نوین و اثر بخش آموزشی در راستای ارتقاء و بروز رسانی درس های معارف اسلامی “پنج گانه “، در جهت نیازهای فکری و تربیتی دانشجویان مسلمان انقلابی 
 
 مقدمه؛ 
مدیریت امور دروس معارف اسلامی مجموعهای است در راستای ایفای بخشی از وظایف معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی که وظیفه دارد محتوای آموزشی دروس معارف اسلامی را متناسب با اسناد بالادستی رصد، برنامهریزی و تدوین نماید. لازم به یادآوری است که مباحث مربوط به بازنگری و تحول در دروس معارف اسلامی امری است که باید با بهرهگیری از علم و دانش متناسب صورت گرفته تا مشاوره و بررسیهای صورت گرفته پیرامون آن از قابلیت همراهی با رویکردهای تصمیم گیران این حوزه برخوردار گردد. 
 
ضرورت؛ 
مدیریت امور دروس معارف اسلامی که به عنوان متولی اصلی فرایند تصمیمسازی، تصمیمگیری و سیاستگذاری محتوای این دروس به شمار میرود ضرورت دارد؛ با عنایت به راهبردهای آتی و بهرهمندی از توان استادان و خبرگان این حیطه بهگونهای عمل نماید که ضمن حفظ انسجام ساختاری و رویکردی بتواند؛ الف: نگاه ستادی و مدیریتی به مسائل و خط مشی ها داشته باشد. 
ب: سیاست های کلی در حوزه محتوا را تبیین و عملیاتی نماید. 
ج: رویکردهای مدیریت تأمین محتواء در موضوعات و وظائف را مشخص سازد. 
د: گروههای علمی در گرایشهای پنج گانه را ایجاد و تقویت نماید. 
ه: جایگاه و حوزه فعالیت گروه ها را با نگاه حمایتی، ترسیم نماید. 
و: ساختار را بهصورت مناسب و مطابق با رویکردها و ظرفیت های مدیریت تعریف نماید.
 
 اصول حاکم در این مدیریت؛ 
این مدیریت باید ضمن استفاده از ابزارهای علمی و اتخاذ رویکردی ترمیمی، تکمیلی و تحولخواه و با در نظر داشتن اسناد بالا دستی سند دانشگاه اسلامی، سند راهبردی نهاد و … موارد ذیل را بهعنوان اصول حاکم خود مدنظر قرار دهد؛ * انتقال مفاهیم دینی و انقلابی به زبان علمی رایج و ادبیات متناسب دانشگاهی از طریق محتوای دروس معارف اسلامی با رویکرد تربیت دینی دانشجویان در تراز انقلاب اسلامی. 
 *زمینه سازی جهت استفاده از ظرفیت های علمی نخبگان و اساتید دروس معارف اسلامی باهدف روزآمد 
سازی و اثرگذاری محتوای معارف اسلامی. * تغییر، تحول و بهروزرسانی محتوای دروس معارف اسلامی بهصورت موسمی و فصلی دانشگاهی باهدف تاثیرگذاری بیشتر. 
 *اولویت بخشی به موضوعات مستخرج از ساحت های تعیین کننده همچون “اهداف و مقاصد اصلی دین”، 
 ”توجه به کانون هجمه های دشمن” و” دغدغه های امام جامعه” 
 *نگرش تربیتی آموزشی، زمان مند و دارای چارچوب علمی مشخص بر محتوای دروس معارف اسلامی. 
 *کاهش ادبیات اثبات گرایی و افزایش رویکرد توصیفی، تحلیلی و کارآمدی دین. 
 *نهادینه سازی رویکرد »قرآن و عترت محوری« در تولید متون معارف اسلامی. 
 *به روزسازی زبان نگارش متون و هم سو سازی با ادبیات دانشجو و استفاده از زبان هنر، طراحی و تدوین نظام نظارت و ارزیابی مستمر متون معارف اسلامی متناسب با رویکرد تربیتی و آموزشی. 
در همین راستا به تفکیک هر اداره، شرح وظائف و اقدام های آنها مشروح آن بیان می گردد. 

 

 

آئین نامه کارگروه های علمی استانی معارف اسلامی

لیست اخبار صفحه :1
  نشریات
  مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی
  مدیریت در دانشگاه
  اسلامی
  فرهنگ در دانشگاه
  اسلامی
  نشریه
  معارف
  پرسمان
  دانشجویی
  مطالعات اسلامی
  در حوزه سلامت
  پیوندها