پیامبراکرم (ص): «هجرت دوگونه است: هجرت و دوری کردن از گناهان و دیگری آن است که به سوی خدا و رسول او هجرت کنی و تا زمانی که توبه پذیرفته می‌شود، هجرت قطع نمی شود.»

کلمات کلیدی