لیست اخبار صفحه :7
نشست تخصصی تجارب زیسته مدیران آموزش الکترونیکی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی
در ادامه سلسله نشست‌های یادگیری الکترونیکی برگزار می‌شود:

نشست تخصصی تجارب زیسته مدیران آموزش الکترونیکی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی

دومین نشست تخصصی "ارائه تجارب زیسته مدیران آموزش الکترونیکی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی" با حضور دکتر فاضلی مدیر مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان و دکتر رحیم مرادی، مدیر پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی این مرکز سه‌شنبه ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰ برگزار می‌شود و مخاطبان می‌توانند به صورت رایگان از این نشست استفاده کنند و برای افراد شرکت‌کننده نیز گواهی حضور صادر خواهد شد.