روایت روز دانشجو - ۱۶ آذر ۱۳۳۲- آنچه اتفاق افتاد

کلمات کلیدی