مصوبات جدیدت مديريت امور دروس معارف اسلامی:

کتاب (انسان در اسلام)/ سرفصل‌های دارای اولویت

در ششمین كميسيون تخصصی محتوا و متن دروس معارف اسلامي دو مورد کتاب (انسان در اسلام) و سرفصل‌های دارای اولویت به تصویب رسید.

 

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، در ششمین كميسيون تخصصی محتوا و متن دروس معارف اسلامي دو مورد تصويب شد.

مصوبات این کمیسیون به شرح ذیل می‌باشد:

مصوبه اول: کتاب (انسان در اسلام) مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید بر اساس معیارهای علمی مورد بازبینی قرار گرفته و به عنوان کتاب درسی یا کمک درسی بر اساس مقررات  چاپ گردد.

مصوبه دوم این کمیسیون: در خصوص ابلاغ سرفصل‌های دارای اولویت، به گروه‌های معارف و منابع موجود مرتبط با آن‌ها مقرر گردید، جلسات مشترک مدیریت امور دروس معارف اسلامی با گروه‌های علمی به صورت مجزا در هر گرایش برگزار گردد و همچنین در انتخاب موارد، سرفصل‌ها و منابع فعلی مد نظر قرار گرفته و نتایج جلسات جهت ابلاغ، مجدداً در کمیسون مطرح گردد.

کلمات کلیدی
نشریات
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی
مدیریت در دانشگاه
اسلامی
فرهنگ در دانشگاه
اسلامی
نشریه
معارف
پرسمان
دانشجویی
مطالعات اسلامی
در حوزه سلامت
پیوندها