مصوبات جدیدت مديريت امور دروس معارف اسلامی:

کتاب (انسان در اسلام)/ سرفصل‌های دارای اولویت

در ششمین كميسيون تخصصی محتوا و متن دروس معارف اسلامي دو مورد کتاب (انسان در اسلام) و سرفصل‌های دارای اولویت به تصویب رسید.

 

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، در ششمین كميسيون تخصصی محتوا و متن دروس معارف اسلامي دو مورد تصويب شد.

مصوبات این کمیسیون به شرح ذیل می‌باشد:

مصوبه اول: کتاب (انسان در اسلام) مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید بر اساس معیارهای علمی مورد بازبینی قرار گرفته و به عنوان کتاب درسی یا کمک درسی بر اساس مقررات  چاپ گردد.

مصوبه دوم این کمیسیون: در خصوص ابلاغ سرفصل‌های دارای اولویت، به گروه‌های معارف و منابع موجود مرتبط با آن‌ها مقرر گردید، جلسات مشترک مدیریت امور دروس معارف اسلامی با گروه‌های علمی به صورت مجزا در هر گرایش برگزار گردد و همچنین در انتخاب موارد، سرفصل‌ها و منابع فعلی مد نظر قرار گرفته و نتایج جلسات جهت ابلاغ، مجدداً در کمیسون مطرح گردد.

کلمات کلیدی